مریم یوسفی فرد

*****
*****
اصفهان - اصفهان
استادیار
مهندسی و فناوری کشاورزی