معصومه عموزاده

M.amozadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پژوهشی. علمی- فرهنگی- ورزشی
ایلام - دره‌شهر
مربی
جغرایفا
تهرانکارشناسیجغرافیای انسانی13801384
تهرانکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری13851387
مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نوردکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری13981402
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه63 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي نگرش و گرايش جامعه‌ي ميزبان به توسعه‌ي گردشگري نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان دره‌شهر) غلامي بهمن-423136 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :