معصومه اسدی

asadi.m.zh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هرمزگان - بندر لنگه
مربی
جغرافیا
شهید بهشتی تهرانکارشناسیجغرافیا گرایش اقلیم شناسی13741378
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدجغرافیا ژئومورفولوژی13831386
دانشگاه رازی کرماانشاهدکتریژئومورفولوژی مدیریت محیطی13901399
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
GIS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :