معصومه عابدینی

ms_abedini@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
زیست شناسی
تبریزکارشناسیزیست شناسی گیاهی13741378
تبریزکارشناسی ارشدزیست شناسی-فیزیویوژی گیاهی13811381
تبریزدکتریفیزیولوژی گیاهی13821387
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه24 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) اثر اسيد ساليسيليك بر سيستم دفاعي آنتي اكسيداتيو گندم در طي شرايط تنش شوري 1390.06.07 1391.11.16حبيبي چهار برج قادر-428797 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :