مسعود صفری علی اکبری

safarimasood@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
جغرافیا
استادیار دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسیجغرافیا گرایش انسانی-اقتصادی13661370
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدجغرافیا گرایش مطالعات ناحیه ای و منطقه ای13751377
دانشگاه علوم تحقیقات تهراندکتری تخصصیجغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی13861389
مدیریتیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاهمعاون13811383
مدیریتیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاهرئیس13831386
مدیریتیستاد دانشگاه پیام نور استان کرمانشاهمدیر اداری استان13871390
مدیریتیستاد دانشگاه پیام نور استان کرمانشاهمدیر پژوهش و کارآفرینی استان13901394
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهعضو هیات علمی 13911401
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهرئیس مرکز13941398
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه51 مورد مشاهده
جغرافیا وتوسعه روستایی1391تالیف 
جغرافای استان کرمانشاه1388تالیف 
پژوهش میدانی در روستا با تاکید بر کشاورزی1393تالیف 
فنون بازدیدومشاوره و گزارش نویسی1392تالیف 
فنون بازدیدومشاوره و گزارش نویسی1392تالیف 
نگاهی نو به گردشگری ورزشی1393تالیف 
گردشگری روستایی باتاکیدبرخانه های دوم1393تالیف 
(كاربردي) بررسي موانع كار افريني در روستاهاي كرمانشاه 1391.09.12 1392.05.20کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي طرح هادي روستايي كوزره استان همدان 1390.12.08 1391.03.20کارفرماي طرح: بنيادمسكن ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي پتانسيل هاي توسعه توريسم كوهستان و نقش آن در توسعه گردشگري استان كرمانشاه و..... 1393.12.25 1394.06.16  ناظر علمی :
(كاربردي) توانسنجي صنايع روستايي در روستاهاي كرمانشاه و اثرات اجتماعي و اقتصادي ان 1393.12.27 1394.06.16  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي قابليت ها وتنگناهاي توسعه پايدارروستايي درشهرستان كرمانشاه 1392.11.27 1393.03.10  ناظر علمی :
تسلط به مهارتهای هفتگانه ICDL -آشنائی نسبتا خوب نرم افزار SPSSو GIS -تافل زبان دانشگاه تهران (نمره 65 )
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :