معصومه پازکی

pazoki@pnu.ac.ir
09125157258
masomepazoki@yahoo.com
گردشگری
سمنان - سمنان
استادیار
جغرافیا
علوم و تحقیقات تهراندکترای تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی روستایی13831387
آموزشیاستان همدان (مراکز و واحدهای فامنین ، همدان، کبودراهنگ، ملایر و اسدآباد)، استان تهران (مراکز پاکدشت و تهران جنوب و تهرانغرب)، استان سمنان (مراکز و واحدهای سمنان، گرمسار و آرادان)، استان لرستان (مرکز خرم آباد)هیئت علمی  
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر گروه آموزشی پژوهشی گروه علوم اجتماعی13961398
داخل دانشگاهی7 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها33 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه42 مورد مشاهده
گردشگری پایدار روستایی-عشایری1389تالیف 
گردشگری پایدار روستایی عشایری1394تالیفدانشگاه تهران
جغرافیا ریاضیات و روش های آماری کاربرد تکنیک های آماری در پژوهشهای جغرافیایی1391تالیف 
ژئوتوریسم روستایی1398تالیفعالی نگار
مطالعه پیشرا ن های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری (موردمطالعه: روستای ابر استان سمنان)  ناظر علمی :
بررسي قابليت هاي توسعه بوم گردي روستايي )با تاکيد بر ژئومورفوتوريسم( بااستفاده از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه )مطالعه موردي: روستاي معلمان، شهرستان دامغان(  ناظر علمی :
مطالعه پتانسیل ها و زیرساخت های های توسعه گردشگری روستایی در دهستان تویه دروار دامغان  ناظر علمی :
بررسي پتانسل هاي اكوتوريسم كوير در گرمسار با ارايه سياست هاي راهبردي به منظور توسعه اكوتوريسم پايدار كويردکتر مختار یوردخانی ناظر علمی :
عنوان ژئومورفو توريسم گرمسار با تاكيد بر قابليت سنجي ژئومور فوسايت هاي جاده اي بر اساس تكنيك پرالونگعلیرضا صالحی ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :