دکتر مسعود خدیمی

m_khadimi@pnu.ac.ir
m_khadimi@pnu.ac.ir
مرکزی - اراک
استادیار
حقوق
دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناسیحقوق8084
دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدحقوق عمومی8587
پردیس دکتری تهراندکترای تخصصیحقوق بین الملل9398
اجراییدفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان مرکزی در دادگستری کل استان مرکزیانجام وکالت و مشاوره حقوقی در قالب کارشناس ارشد حقوقی در پرونده های حقوقی و قضایی8788
اجراییدانشگاه آزاد اسلامی فراهانعضو حقوقدان شورای نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فراهان9093
اجراییدفتر مشاور حقوقی استاندار استان مرکزیعضو کارگروه استانی تشخیص صلاحیت وکلا و مشاوران حقوقی استان مرکزی9093
اجراییستاد انتخابات استان مرکزیعضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی9091
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مرکزیمدیر پیگیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی9193
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیمسئول امور قراردادهای دانشگاه پیام نور استان مرکزی9193
اجراییدانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو کمیته داوری همایش ملی آسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی9191
اجراییدانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی ضرورت های رشد و توسعه پایدار9292
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشجویی دانشگاه پیام نور استان مرکزی95 
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو شورای آموزشی و پژوهشی گروه الهیات و علوم اسلامی (حقوق) دانشگاه پیام نور استان مرکزی95 
اجراییدانشگاه پیام نور واحد فراهانعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد فراهان96 
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو حقوقی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه پیام نور استان مرکزی97 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی پرونده هسته ای ایران1394تالیفجهاد دانشگاهی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :