مهدی ابداراصفهانی

*****
*****
اصفهان - وزوان
مربی
الهیات