مهدی اخگری

akhgari_m@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان جنوبی - فردوس
استادیار
جغرافیا
دانشکاه فردوسی مشهدکارشناسیمطالعات اقتصادی و اجتماعی13641367
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدکارشناسی ارشدجغرافیای انسانی و اقتصادی13691373
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریجغرافیای انسانی - گرایش شهری13881396
اجراییفرمانداری شهرستان فردوسکارشناس تقسیمات کشوری13681372
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز فردوسمدیر آموزش13721373
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز فردوسمعاونت13741374
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز فردوسریاست13741391
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز فردوسهیات علمی13761401
اجراییدانشگاه فنی و مهندسی فردوسریاست13961398
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز فردوسریاست13981401
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
توسعه پایدار شهری(راهکارهای اجرایی)1392تالیفنور علم
جغرافیای تاریخی و توریستی فردوس1384تالیفنور علم
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزش روش تحقیق عملی و تدوین پروژه های تحقیق در حوزه های شهری و روستایی
نرم افزارهای جغرافیایی مختلف Spss , ...
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :