مهدی عبادی

mebadi@pnu.ac.ir
m.ebadi@pnu.ac.ir
m.ebadi61@gmail.com
www.taja.blogfa.com
تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ اسلام در ایران از قرن تا قرن دهم هجری، تاریخ و تمدن اسلامی در دوره اسلامی، تاریخ آموزش در دوره اسلامی، مطالعات تاریخ تشیع
تهران - تهران
دانشیار
تاریخ تمدن ملل اسلامی
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)کارشناسیتاریخ و تمدن ملل اسلامی  
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدتاریخ و تمدن ملل اسلامی  
دانشگاه تهراندکتریتاریخ و تمدن ملل اسلامی  
اجراییدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزویناستاد مدعو(تدریس دروس تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی)  
اجراییدانشگاه شاهد ـ تهراناستاد مدعو(تدریس در تاریخ اسلام)  
اجراییدانشگاه الزهراء ـ تهراناستاد مدعو(تدریس دروس تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی)  
اجراییبنیاد دائره المعارف اسلامی ـ تهرانهمکار علمی گروه آسیای صغیر و بالکان  
اجراییدانشگاه تهراناستاد مدعو(تدریس درس تاریخ عثمانیان)  
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
تاریخ تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رسمیت یافتن شیعه در ایران1394تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :