مهدی خوبی

m.khoubi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ورزشی، فرهنگی
اصفهان - آران و بیدگل
استادیار
تربیت بدنی
تربیت معلم تهرانکارشناسیتربیت بدنی13781382
چمران اهوازکارشناسی ارشدتربیت بدنی13831385
چمران اهوازدکتریتربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله13921397
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات1390تالیف 
تمرینات اصلاحی و درمانی برای مفاصل دست و پا1390تالیف 
تربیت بدنی عمومی 21390تالیف 
تربیت بدنی عمومی 11390تالیف 
تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاری های ستون فقرات1394تالیف 
مفاهیم کاربردی و بنیادی در ورزش1389تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های ورزشی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :