دکتر مهدی خادمی کولایی

dr.khademikulaei@pnu.ac.ir
09111543848
dr.khademikulaei@gmail.com
اسطوره شناسی، نقد ادبیّات داستانی، تحلیل روان شناختی متون ادبی.
مازندران - ساری
دانشیار
ادبیّات فارسی و زبانهای خارجه
دانشگاه تهرانکارشناسیزبان و ادبیّات فارسی13681371
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدزبان و ادبیّات فارسی13721374
دانشگاه تهراندکترازبان و ادبیّات فارسی13751381
آموزشیپیام نور ساریعضو هیئت علمی13821399
اجراییپیام نور استان مازندرانمدیر گروه آموزشی و پژوهشی «زبان و ادبیّات فارسی» پیام نور استان مازندران13871388
اجراییدانشگاه پیام نور استان مازندرانمدیر گروه آموزشی و پژوهشی «علوم انسانی» دانشگاه پیام نور استان مازندران13881390
اجراییپیام نور استان مازندرانمدیر گروه آموزشی و پژوهشی «ادبیّات فارسی و ربانهای خارجه» پیام نور استان مازندران13901394
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
ماهیت شناسی مینی مالیسم و بررسی داستان های مینی مال فارسی آز آغاز تا امروز1393تالیفنشر میترا
آشنای شالیزار : پژوهشی در زندگی و شعر سلمان هراتی1385تالیفنشر شلفین
فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس (1359 - 1389)1391تالیفنشر شاهد
تحلیلِ تحوّلِ اندیشه و مضمون در ادبیّات داستانی جنگ------------- ناظر علمی : معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مازندران
فرهنگ نوصیفی - تحلیلی داستان نویسان دفاع مقدّس (1360 تا 1385).  ناظر علمی : دکتر غلامرضا پیروز، دانشیار دانشگاه مازندران
بررسی و تحلیل کهن الگوها در رمان های بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّات یونگ  ناظر علمی : معاونت پژوهشی دانشگاه
ویراستاری ادبی، آشنایی نسبی با زبان انگلیسی و عربی
فرهنگ نویسی، تحلیل و نقد ادبیّات داستانی، بررسی و تحلیل روانشناختی و جامعه شناختی متون ادبی، نقد ادبیّات داستانی جنگ
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :