مهران رشیدی

mehran.rashidi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
همدان - نهاوند
مربی
روانشناسی
دانشگاه اصفهانکارشناسیروانشناسی بالینی13661370
دانشگاه آزاد کرجکارشناسی ارشدروانشناسی شخصیت13731376
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
آسیب شناسی روانی1395تالیفانتشارات بشرا
چگونگی رفتار حرفه ای در رفتار بالینی1388تالیفانتشارات ماهواره
روانشناسی نوجوان استرس ها و چالش ها1395تالیفانتشارات بشرا
روانشناسی رشد ، سازگاری و خلاقیت1396تالیفانتشارات بشرا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :