مهرآنا کوهی دهکردی

m.kouhi@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=UPhv3DMAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Mehrana-Koohi
اصفهان - اصفهان
دانشیار
بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه شهرکردکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13771381
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی13811383
دانشگاه شهرکرددکتریاصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی13861391
اجراییپيام نور استان چهارمحال و بختياريمدير گروه علوم كشاورزي استان13921394
اجراییدانشگاه پیام نور اصفهانعضو شورای تخصصی گروه علوم کشاورزی1393 
اجراییپيام نور استان چهارمحال و بختياريرئیس اداره پژوهش و کارآفرینی استان13941395
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه23 مورد مشاهده
سازگاری تنش های غیرزیستی در گیاهان: جنبه های به نژادی، فیزیولوژیکی، مولکولی و ژنومی: جلد دوم: سرمازدگی و گرما1393تالیفسینا طب
سازگاری تنش های غیرزیستی در گیاهان: جنبه های به نژادی، فیزیولوژیکی، مولکولی و ژنومی. جلد اول: خشکی و شوری1393تالیف 
مقدمه اي بر همسانه سازي ژن و تجزيه و تحليل دي ان آ1395ترجمه 
سيتوژنتيك گياهي1395ترجمهانتشارات دانشگاه شهید چمران
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشانگرهای مولکولی، کشت بافت، انتقال ژن
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :