دکتر میثم موسی پور

musapour@pnu.ac.ir
www.lawyermusapoor.blogfa.com
قم - قم
استادیار
حقوق
حوزه علمیه قماتمام سطح 3 و شرکت در دروس خارج فقه و اصولخارج فقه و اصول  
دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسیکارشناسی ارشدحقوق عمومی13841387
تهران- مرکز تخصصی دکتریدکتری تخصصیحقوق خصوصی13891394
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمعضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان قم  
اجراییمرکز تحقیقات مجلسدبیر علمی گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات مجلس  
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمعضو کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه پیام نور استان قم  
اجرایی دانشگاه پیام نور استان قمعضو شورای نظارت و ارزیابی   
اجراییوزارت علوم تحقیقات و فناوریعضو کارگروه طرح و لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس  
اجراییمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیعضو کارگروه اصلاح قانون حمایت خانواده   
آموزشیاداره مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت ارشادتدریس و برگزاری کارگاه آموزشی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران- ویژه سردبیران و مدیران مسئول نشریات سراسر کشور  
آموزشیدانشگاه جامعه المصطفی العالمیهتدریس حقوق مدنی پیشرفته در مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی   
اجرایی همایش ملی"سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت"مسئول کمیته فقهی- حقوقی همایش ملی"سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت"  
اجرایی همایش ملی"نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقاء امنیت اجتماعی"مسئول کمیته حقوق و علوم اجتماعی همایش ملی"نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقاء امنیت اجتماعی"  
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممشاور حقوقی ریاست دانشگاه پیام نور استان قم1388 
اجراییدانشگاه پیام نور قممعاون آموزشی13951399
اجراییپژوهشکده ستاد امر به معروف کشوررئیس گروه حقوق پژوهشکده ستاد امر به معروف کشور13981400
اجراییرئیس دانشگاه پیام نور جعفریهرئیس دانشگاه پیام نور جعفریه14001401
اجراییرئیس دانشگاه پیام نور کهکرئیس دانشگاه پیام نور کهک14011402
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور عضو اصلی و دبیر هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور کشور14011403
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
کارنامه: بررسي عملکرد صحن علني مجلس ششم شورای اسلامی1382تدوینهماي غدير
معيارهاي يك انتخاب1384تدوینهماي غدير
آسیب شناسی قانون بازار اوراق بهادار1396تالیفمرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
بازگشت سپید 1395تدوینوثوق
منشور دولت اسلامي1384تدوینهماي غدير
کارنامه: بررسي عملکرد صحن علني مجلس هفتم شورای اسلامی1384تدوینهماي غدير
ظرفیتهای حقوقی نظارت همگانی1399تالیفپژوهشکده ستاد امر به معروف کشور
ظرفیتهای قانونی اصل هشتم 1400تالیفپژوهشکده ستاد امر به معروف کشور
خلاءهای قانونی جرایم اینترنتی1392تالیفدفتر مطالعات و توسعه رسانه های وزارت ارشاد
پژوهش و نگارش اصلاحیه در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمانها  ناظر علمی : مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
بررسی خلأهای قانونی جرائم اینترنتی  ناظر علمی : دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت ارشاد
بررسی، اظهارنظر و نگارش اصلاحیه در خصوص لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی  ناظر علمی : مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
بررسي و اظهار نظر درخصوص " لايحه منع تبعيض در استخدام و آموزش"   ناظر علمی : معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
بررسی وظایف و حقوق رسانه ها  ناظر علمی : دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت ارشاد
نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی  ناظر علمی : مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
پژوهش و اظهار نظر درخصوص تعارض مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوانين مجلس شوراي اسلامي-  ناظر علمی : معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
بررسی، اظهارنظر و نگارش اصلاحیه در خصوص لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی  ناظر علمی : مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
آسیب شناسی، بیان ایرادات و ارئه پیشنهادات در خصوص قانون حمایت خانواده-  ناظر علمی : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
نقد و بررسی لایحه جامع قانون روابط موجر و مستاجر  ناظر علمی : مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :