مینا عباسی بنابی

MAbbasiBonabi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - بناب
مربی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :