مینا ربیعی

minarabie@pnu.ac.ir
09122852513
minarabie@yahoo.com
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0hvmEWUAAAAJ&view_op
https://www.researchgate.net/profile/Mina_Rabie
minarabie@pnu.ac.ir
البرز - کرج
دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تهرانکارشناسی مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری13741378
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی - مرتعداری13781380
دانشگاه تهراندکترامهندسی منابع طبیعی - علوم مرتع گرایش اکولوژی گیاهی13811386
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور-بخش کشاورزیدبیر شورای تخصصی   
آموزشیدانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرجدانشیار گروه کشاورزی - منابع طبیعی و محیط زیست13871401
آموزشیدانشگاه پیام نورمدیر گروه کشاورزی و عضو کمیته های علمی تخصصی و عضو کمیته منتخب کشاورزی13871395
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
شناسایی گیاهان مرتعی1394تالیفدانشگاه پیام نور
مرتعداری1392تالیفدانشگاه پیام نور
اکولوزی مرتع1393تالیفدانشگاه پیام نور
اکولوژی تکامل و بیوجغرافیای درمنه1394تالیفموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اندازه گیری و ارزیابی مراتع1393تالیفدانشگاه پیام نور
(بنيادي) بررسي تاثير عوامل محيطي بر خصوصيات تشريحي جمعيت هاي درمنه دشتي در استان هاي تهران، سمنان و خراسان 1389.11.16 1391.04.07  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي تلفيق زئوليت با منابع آلي و خاك در كاهش مصرف كودهاي شيميايي و افزايش پايداري در كشت آفتابگردان 1390.04.10 1391.06.20  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي جوامع گياهي شوره زارهاي اشتهارد كرج 1391.12.03 1391.12.03کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق دشتي پناهگاه حيات وحش موته 1391.03.23 1393.04.30  ناظر علمی :
مطالعات میدانی و آزمایشگاهی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :