میرصادق سیدصادقی

m_sayedsadeghi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ورزش
اردبیل - مشگین‌شهر
استادیار
ریاضی
محقق اردبیلیکارشناسیریاضی7680
تربیت مدرسکارشناسی ارشدریاضی - جبر8082
پیام نوردکتریریاضی - جبر8894
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهررئیس مرکز9299
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
ریاضی عمومی 11388تدوینپویندگان دانشگاه
ریاضی عمومی 21388تدوینپویندگان دانشگاه
حل المسایل جبرخطی1385تالیف 
برنامه نویسی به زبان C1388تالیفمهر غزال
ریاضی پایه1388تدوینپویندگان دانشگاه
کاملترین حل المسایل کتاب توابع مختلط1387تالیف 
مبانی جبر1395تالیفجهاد دانشگاهی
(بنيادي) مشخصه هاي حلقه هاي 2-اوليه و قوياً 2-اوليه ورابطه بين آنها   ناظر علمی :
(بنيادي) مشخصه هاي ايده الهاي اول مينيمال و اثر آن روي حلقه هاي ، ، و و مشتقات آنها   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :