غلامعلی معاف پوریان

g_moafpoorian@pnu.ac.ir
09171091770
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - اوز
استادیار
زمین شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پی جویی منابع معدنی. تهیه و تحلیل نقشه های زمین شناسی. تحلیل داده های ژئوشیمیایی. کانی شناسی و سنگ شناسی. بلورشناسی
مطالعات میکروسکوپی سنگ ها و کانیها
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :