همایون مقیمی

moghimi1193@gmail.com
09123186741
moghimi1193@gmail.com, homayounmoghimi@pnu.ac.ir
زنجان - ابهر
استادیار
زمین شناسی
سلجوق قونیه، ترکیهکارشناسیزمین شناسی مهندسی19811985
سلجوق قونیه، ترکیهکارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی19861988
دانشگاه آنکارا، ترکیهدکترازمین شناسی مهندسی/آب شناسی19891995
اجراییدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی13701401
اجراییوزارت نیروتحقیقات منابع آب(کارشناس ارشد آب زیرزمینی) 13761376
اجراییسازمان انرژی اتمیکارشناس ارشد منابع آب زیرزمینی13761376
آموزشیدانشگاه پیام نور-استان قزوینعضو کمیته آموزشی منطقه یک13781380
آموزشیدانشگاه پیام نور-مرکز ابهرمعاونت آموزشی مرکز ابهر13781380
آموزشیدانشگاه پیام نور- استان تهرانرئیس مرکز کرج13801384
آموزشیدانشگاه پیام نور- استان تهرانعضو کمیته آموزشی منطقه ده13811383
آموزشیدانشگاه پیام نور-استان زنجانمدیر گروه رشته های زیست شناسی و زمین شناسی13901392
آموزشیدانشگاه پیام نور-سازمان مرکزیعضو کمیته گروه زمین شناسی13911393
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
آب شناسی کاربردی1388تالیفپیام نور
هیدرولوژی کارست1390تالیفپیام نور
آب شناسی پیشرفته1398تالیفپیام نور
هیدروژئوشیمی1385تالیفپیام نور
آبشناسی1394تالیفپیام نور
(كاربردي) مطالعه و بررسي بيلان آبي دشت ابهر   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :