محبت نداف

nadaf.mohabat@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مباحث اکولوژی، گیاه شناسی، اتنو بوتانی و فیتوشیمی، کاربرد نرم افزار R
خراسان شمالی - بجنورد
استادیار
زیست شناسی
09151870774
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسیزیست شناسی علوم گیاهی13691373
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدزیست شناسی علوم گیاهی- سیستماتیک13741377
فردوسی مشهددکتریزیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک اکولوژی13911396
مدیریتیدانشگاه پیام نور خراسان شمالیریاست آزمایشگاه13861390
مدیریتیدانشگاه پیام نور خراسان شمالیمدیر گروه 13971403
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها35 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC13 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
تالوفیتا1385تالیفالکترونیکی پیام نور
سیتوزنتیک گیاهی1385تالیفالکترونیکی پیام نور
سیتوزنتیک روشهای مطالهع و بررسی کروموزوم ها1388تالیفدانش نگار
آزمایشگاه تشریح و مورفولوزی گیاهی1388تالیفپیام نور
متون تخصصی زیست شناسی1393تالیفدانشگاه پیام نور
بوم شناسی گیاهی1399تالیفدانشگاه پیام نور
سیستماتیک گیاهی یک1385تالیفالکترونیکی پیام نور
آیین نگارش متون علمی1385تالیفالکترونیکی پیام نور
تشریح و مورفولوزی گیاهی1385تالیفالکترونیکی پیام نور
(كاربردي) مطالعه و شناسايي فلور استان خراسان شمالي:مرحله اول سالوك و ساريگل 1387.04.17 1388.03.18حليمي خليل آباد مجيد-384665 کارفرماي طرح: سازمان محيط زيست استان خراسان شمالي ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي تنوع ژنتيكي 12 ژنوتيپ مختلف يونجه دائمي توسط نشانگر هاي سيتوژنتيكي 1386.03.19 1387.12.10  ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي تاثير تاريخ و تراكم كاشت بر عملكرد ميوه و اسانس گياه دارويي آنيسون در شهرستان بجنورد رسام قربانعلي ، حسين زاده محمد ، سفيد كن فاطمه ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي پارامتر هاي مقاومت به خشكي در شرايط كنترل شده بر روي 8 ژنوتيپ كلزا 1387.12.17 1388.04.11حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه تاثير پرايمينگ بذر بر كاهش خسارت ناشي از تنش خشكي در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه در كلزا 1388.04.30 1388.09.29حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي كاريوتيبي و سيتوزنتيكي رقم مدونا كلزا 1388.07.07 1390.10.18  ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بجنورد به استفاده از گياهان دارويي 1389.11.30 1390.10.20حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • جداسازي و شناسايي تركيبات موجود در اسانس گياه گل طاووسي 1390.06.26 1390.12.14حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي فيتو شيميايي گياه ازمك گياه كاكوتي ايراني و مريم گلي مزرعه روي 1390.11.30 1391.04.19حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • بررسي فلورستيك باباموسي 1390.12.24 1392.03.27حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • شناسايي تركيبات علف مار بادكنكي و تعيين اثرات ضد ميكروبي آن 1386.03.19 1387.12.10حليمي خليل آباد مجيد-384665 ناظر علمی :
(بنيادي) • تاسيس هرباريوم مركزي دانشگاه آزاد واحد شيروان اصغر زاده محمد ناظر علمی :
آشنایی با نرم افزار SPSS
آشنایی با نرم افزارR
آشنایی با نرم افزارPC-oRD
زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :