محمد اکبری

md.akbary@pnu.ac.ir
md.akbary@gmail.com
خراسان رضوی - مشهد
استادیار
مدیریت
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسی (کسب معدل اول)مدیریت دولتی7983
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد (کسب معدل اول)مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)8386
دانشگاه شهید بهشتیدکتری (کسب رتبه یک ورودی)مدیریت تولید و عملیات8691
اجراییگروه خودروسازی سایپاکارشناس منابع انسانی13841392
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدلسازی ریاضی زمانبندی نیروی کار با رویکرد مهندسی عوامل انسانی  ناظر علمی :
انتخاب تأمين کننده مناسب از زنجيره تأمين با استفاده از برنامه ريزي آرماني و تحليل فرايند سلسله مراتبي (مطالعه موردي سايپا)  ناظر علمی :
ارزیاب کانون ارزیابی
EFQM/SHRD
SPSS
MATLAB
LINGO/LINDO
GAMS
Metaheuristic Algorithm
طراحي آزمايشات
MS PROJECT
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :