محمد قناعتیان جبذری

m_ghanaatian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - جهرم
استادیار
فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیفیزیک کاریردی13751379
دانشگاه شیرازکارشناسی ارشدفیزیک نظری- ذرات بنیادی13791382
دانشگاه شیرازدکتریفیزیک نظری- ذرات بنیادی 13821387
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه36 مورد مشاهده
مقاله نامه دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک1393تدوین 
نظریه میدانهای کوانتومی1394ترجمه 
مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، آموزش و کاربرد1394تدوین 
مجموعه مقالات اولین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک1392تدوین 
(بنيادي) بررسي پايداري سياهچاله ها در گرانش هاي تميم يافته به روش عددي   ناظر علمی :
(بنيادي) جوابهاي سياهچاله اي در گرانش شبه-توپولوژيكال مرتبه 4 1392.10.07 1392.10.07بذرافشان افسانه ناظر علمی :
(بنيادي) ررسي واپاشي هاي نيمه لپتوني مزون هاي سنگين از طريق قواعد جمع QCD 1389.03.11 1391.06.12  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي گرانش شبه-توپولوژيكال 1391.03.02 1391.09.07بذرافشان افسانه ناظر علمی :
فیزیک گرانش و کیهانشناسی
فیزیک ذرات بنیادی و انرژی های بالا
فیزیک هسته ای
نجوم و اخترفیزیک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :