محمد پایداری

m.paydari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
قم - قم
مربی
زمین شناسی
دانشگاه بوعلی سینا همدانکارشناسیزمین شناسی13711375
شهید بهشتیکارشناسی ارشد‍پترولوژی13761379
تربیت مدرسدکتریپترولو‌ژی1392 
آموزشیدانشگاه پیام نورتدریس 13801401
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) صفحات آذرين منطقه لايبيد دايك يا گدازه مديري مرضيه ناظر علمی :
(بنيادي) كاني زايي ذخيره سرب و روي كليشه 1389.11.16 1390.11.26  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :