محمد شاه حسینی

m.shahhosseini@pnu.ac.ir
09123311935
mohammad_sh9191@yahoo.com
سمنان - سمنان
استادیار
مدیریت دولتی و جهانگردی
دانشگاه شهید بهشتی تهرانلیسانسمدیریت13691373
دانشگاه علامه طبا طباییفوق لیسانسمدیریت13731375
دانشگاه دولتی یو پی امدکتریمدیریت13871391
آموزشیدانشگاه های سمنان گرمسار مهدیشهرمدرس مدعو13751392
آموزشیدانشگاه پیام نورعضور علمی دانشگاه پیام نور13921398
مدیریتیدانشگاه پیام نور سمنانمدیر گروه استان 13931394
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
spss.Amos.pls و روش شناسی تحقیق و..
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :