محمد طاعتی

m_taati@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مرکزی - فرمهین
استادیار
ریاضی
دانشگاه اراککارشناسیریاضی13741378
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسی ارشدریاضی13791382
دانشگاه پیام نور مرکز تبریزدکتریریاضی13911396
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) طراحي نرم افزار مكان يابي محل استقرار پايگاههاي اورژانس و يافتن كوتاهترين مسير نقاط مختلف شهري به اورژانسهاي بيمارستاني با استفاده از نظريه گراف ( مطالعه موردي شهر اراك ) 1391.03.07 1392.08.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :