محمد زاغیان

m.zaghian@pnu.ac.ir
09121069664
zaghian102000@yahoo.com
سمنان - سمنان
استادیار
اقتصاد
تهرانلیسانساقتصاد13621366
تهرانفوق لیسانساقتصاد13671370
پیام نوردکتریاقتصاد13871391
آموزشیدانشگاه پیام نوراستادیار  
آموزشیسمناناستادار13721398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :