محمد علی کریمی

m_karimi@pnu.ac.ir
09125235837
ma_karimi43@yahoo.com
الکتروشیمی، نانوشیمی، اسپکتروسکوپی، جداسازی
تهران - تهران
استاد
شیمی
دانشگاه كاشانكارشناسیشیمی13631367
دانشگاه فردوسی مشهدكارشناسی ارشد شيمی تجزيه13671370
دانشگاه شيرازدکتریشيمی تجزيه13761381
اجراییسیستان و بلوچستانرئیس بخش شیمی و تواما نماینده رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در راه اندازی دوره دکترا7275
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس منطقه چهار دانشگاه پیام نور8285
اجراییکرمان - سیرجانرئیس دانشگاه پیام نور سیرجان8592
اجراییکرمانمشاور استاندار کرمان در امور آموزش عالی8789
اجراییدانشگاه پیام نورعضو حقیقی و حقوقی هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور881400
اجراییکرمان - سیرجاننماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی سیرجان8992
اجراییمعاونت علمی ریاست جمهوریعضو کمیته علمی و تخصصی علوم و علوم زیستی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور9196
اجراییشورایعالی تحقیقات و فناوری کشورعضو کمیسیون تخصصی انرژی شورای عتف از طرف وزارت صنعت، تجارت و معدن9296
اجراییIranian Journal of Analytical Chemistryسر دبیر نشریه921400
اجراییدانشگاه پیام نورعضو هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور921400
اجراییدانشگاه پیام نورمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور9293
اجراییوزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری9294
اجراییانجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایرانعضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران941400
اجراییدانشگاه پیام نورمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور941400
اجراییدانشگاه ولایتعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ولایت941400
اجراییوزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو هیئت ممیزه مرکزی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری9496
اجراییوزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری9496
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور استان البرز9494
اجراییدانشگاه علامه رفیعیعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه علامه رفیعی951400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI153 مورد مشاهده
نانوشیمی1395تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی سبز1396تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی تجزیه پیشرفته1399تالیفدانشگاه پیام نور
(كاربردي) جداسازي/ پيش تغليظ و اندازه گيري سرب در سبزيجات محلي جعفري، تره، گياه اوكاليپتوس و نمونه هاي آبي استان كرمان با استفاده از نانوذرات آهن اكسيد اصلاح شده 1390.09.22 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) جداسازي و پيش تغليظ مس در نمونه هاي آبي و پساب مبرد ذوب خاتون آباد در استان كرمان با استفاده از نانوذرات آهن اكسيد اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي 1390.07.05 1390.09.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) استخراج فاز جامد و اندازه گيري مقادير كم يونهاي پالاديم(II) با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده 1390.01.31 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) جداسازي و پيش تغليظ سرب در پر مصرف ترين ماده آرايشي (رژلب) در استان كرمان با استفاده از نانوذرات آهن اكسيد اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي 1390.01.31 1390.06.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري جيوه (II)در نمونه هاي خون و آب مختلف در استان كرمان به وسيله طيف سنجي جذب اتمي بعد از استخراج فاز- جامد مغناطيسي 1389.09.09 1390.01.25کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) استخراج فاز جامد و اندازه گيري مقادير كم يونهاي نيكل(II) با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با دي متيل گلي اكسيم 1389.09.09 1390.03.23کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) جداسازي و تغليظ يون هاي سرب (II) در هروئين و ترياك با استفاده از نانوذرات آهن اكسيد اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي 1389.01.25 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) استخراج فاز جامد و اندازه گيري مقادير كم يونهاي فسفات و سيليكات با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده 1390.09.22 1390.12.20کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان دي كرومات وسريم(IV) با استفاده از روش افزايش استاندارد نقطه-H (HPSAM) و روش هاي كاليبراسيون چند متغيره 1389.08.01 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) ) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان اكسيدانت هاي رنگي با استفاده از روش هاي كمومتريكس و روش افزايش استاندارد نقطه-H 1389.08.01 1390.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه اكسيداسيون الكتروكاتاليتيكي و اندازه گيري ولتامتري مشتقات دارويي فنوتيازين 1388.10.28 1389.03.16کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) يك روش بديع براي جداسازي/تغليظ و اندازه گيري مقادير كم بعضي از يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانوذرات آهن اكسيد اصلاح شده و ميدان مغناطيسي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) جداسازي و تغليظ يون نقره با استفاده از دايتيزون ثابت شده بر روي نانوذرات آهن اكسيد پوشيده شده با سورفاكتانت به عنوان يك جاذب جديد قبل از اندازه گيري آن به وسيله روش طيف نوربيني 1388.02.26 1389.02.26کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه اكسيداسيون الكتروكاتاليتيكي و اندازه گيري ولتامتري داروي ايزونيكوتينيك اسيد هيدرازيد (INH) 1388.06.08 1389.06.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) كاربرد روش افزايش استاندارد نقطه-H و برگشت حداقل مربعات جزيي براي اندازه گيري طيف نورسنجي - سينتيكي همزمان هيدرازين و ايزونيازيد 1388.06.08 1389.06.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان آلومينيوم(III) و آهن(III) با استفاده از روش افزايش استاندارد نقطه-H (HPSAM) کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان مخلوط سه تايي آهن(III)، آلومينيوم(III) و زيركونيوم(IV) با استفاده از روشهاي كمومتريكس کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز و توصيف نانوذرات زينك اكسيد و منيزيم اكسيد و كاربرد آنها به عنوان سمان دنداني کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) كاربرد روش افزايش استاندارد نقطه-H، برگشت حداقل مربعات جزيي و برگشت مؤلفه هاي اصلي براي اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان آلومينيوم(III) و زيركونيوم(IV) کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان هيدروژ‍‍ن پراكسيد و پراكسي استيك اسيد با استفاده از روش افزايش استاندارد نقطه-H و روشهاي كمومتريكس کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري پتانسيومتري- سينتيكي همزمان كاربيدوپا و لوودوپا با استفاده از روشهاي كمومتريكس کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري طيف نورسنجي سينتيكي همزمان هيدرازين و ايزونيازيد با استفاده از روش افزايش استاندارد نقطه- H کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز و شناسايي نانو ساختار كلسيم كربنات به روش تخريب حرارتي 1393.08.03 1393.12.15  ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و طيف سنجي جذب اتمي الكترو حرارتي براي پيش تغليظ ، جداسازي و تجزيه مقادير بسيار كم گونه هاي معدني سلنيوم 1392.04.29 1393.02.15  ناظر علمی :
(كاربردي) تهيه، توصيف و كاربرد نانوكامپوزيتي جديد با فعاليت فوتوكاتاليتيكي بالاتر از ZnO با استفاده از MgO و كربن فعال شده 1391.02.01 1391.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) يك جاذب جديد براي جداسازي/پيش تغليظ مقادير بسيار كم فلزات سنگين با استفاده از نانولوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آنها به وسيله تكنيك طيف سنجي جذب اتمي کارفرماي طرح: صندوق حمايت از پژوهشگران كشور ناظر علمی :
(كاربردي) يك روش جديد براي اندازه گيري آهنIII) ) در تأسيسات شيرين سازي صنايع پالايش گاز با استفاده از الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خودآرا 1391.08.17 1391.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده و طيف سنجي جذب اتمي شعله اي براي پيش تغليظ، جداسازي و تجزيه speciation مقادير بسيار كم گونه هاي معدني كروم   ناظر علمی :
(كاربردي) استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده و طيف نورسنجي جذب مولكولي براي پيش تغليظ، جداسازي و تجزيه گزينش ويژه (Speciation) مقادير بسيار كم يونهاي يونهاي آرسنات و آرسنيت   ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن پوشيده شده با آلومينا و طيف سنجي جذب اتمي بخار سرد براي پيش تغليظ ، جداسازي و اندازه گيري مقادير بسيار كم جيوه 2   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :