محمدعلی زارعی

mohammdalizarei@pnu.ac.ir
09135176093
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - مهریز
مربی
گروه رياضي و آمار
دانشگاه شیراز - دانشگاه یزدکارشناسی ارشدریاضی محض  
آموزشیدانشگاه پیام نور مهریزآموزشی - معاونت آموزشی  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ریاضیات پایه1388تالیف 
(كاربردي) نقش ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نور در عملكرد يادگيري رياضي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان يزد 1387.08.27 1390.03.22صباغيان بغدادآباد حميد-393551 ، پورگنجي ابوالفضل-387155 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) نقش ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نور در عملكرد يادگيري رياضي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان يزد 1387.08.27 1390.03.22صباغيان بغدادآباد حميد-393551 ، پورگنجي ابوالفضل-387155 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) برخي خواص -عمود در فضاي خطي 2-نرم مظاهري تهراني حميد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) برخي خواص قضيه نقطه ثابت در فضاهاي مدولار 1389.06.04 1390.02.11کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :