محمدعلی ترکی هرچگانی

torki@pnu.ac.ir
989133801907
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
استادیار
اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیمهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)13761380
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی (مدیریت مزرعه)13801383
دانشگاه سیستان و بلوچستاندکتریاقتصاد کشاورزی (اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)13901397
اجراییشهرکرد- سازمان برنامه و بودجه استانکارشناس امور تلفیق برنامه و بودجه13851387
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمدیرتحصیلات تکمیلی استان13871388
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمسئول امور فراگیران13871387
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردعضو هیات علمی13871399
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمدیر گروه فنی مهندسی و کشاورزی13881390
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردعضو هیات اجرایی جذب مدرسین مدعو13891391
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمدیر گروه علوم کشاورزی استان13911392
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردرئیس گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان13951396
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمعاون آموزشی مرکز شهرکرد13981399
اجراییدانشگاه پیام نور واحد سامانمسئول امور جاری13981399
اجراییدانشگاه پیام نور واحد شلمزارمسئول امور جاری13981399
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردعضو شورای آموزشی، فرهنگی و اداری13981399
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمسئول بسیج اساتید پیام نور مرکز شهرکرد و استان13981399
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
اقتصاد کشاورزی1392تالیفپیام دانشگاهی اصفهان
اقتصاد توسعه کشاورزی1390تالیفپیام دانشگاهی اصفهان
(كاربردي) بررسي نقش اعتبارات دولتي بر رشد و توسعه بخش كشاورزي استان چهارمحال و بختياري مظاهري زهرا کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش عوامل موثر بر كارايي فني تخصيصي و اقتصادي پيازكاران استان هاي اصفهان و آذربايجان شرفي نكويي عليرضا ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي امكان سنجي فرصت هاي شغلي به تفكيك بخش هاي جغرافيايي استان كهگيلويه و بويراحمد حسيني ابري سيد حسن ناظر علمی :
(كاربردي) تخمين بهينه تابع توليد محصول چغندرقند در استان چهارمحال و بختياري   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات پايه طرح ساماندهي توسعه اقتصادي اجتماعي فضاهاي روستايي بخش مركزي لردگان   ناظر علمی :
(كاربردي) انتخاب روش انتقال تكنولوژي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره(MCDM) (مطالعه موردي بخش كشاورزي استان چهارمحال و بختياري)   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عملكرد شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تحليل پوششي جمع پذير(Additive DEA) و رهيافت لايه دسترس آزاد(FDH)   ناظر علمی :
تحقیق و پژوهش
برگزاری دوره های آموزشی بهره وری سبز، مالیات سبز
آشنایی با نرم افزارهای SPSS
آشنایی با نرم افزارهای اقتصادی از جمله Eviews
آشنایی با نرم افزار GAMS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :