محمد هادی جهاندیده

M.H.Jahandideh@pnu.ac.ir
09176959533
goleroz1797@yahoo.com
ترجمه ادبیات انگلیسی
اصفهان - شهرضا
استادیار
زبان وادبیات انگلیسی
دانشگاه شیرازکارشناسیادبیات انگلیسی13781382
پوناکارشناسی ارشدادبیات انگلیسی13821385
بهاراتی-پونا-هندوستاندکتریزبان و ادبیات انگلیسی20032010
آموزشیراهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در استان های مرکزی، فارس و هرمزگان علاوه بر استان اصفهاناستاد راهنما. 13921401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرضامعاون پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا13951395
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه30 مورد مشاهده
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس1400تدویندانشگاه پیام نور
The Event: A Collection of Poetry1399ترجمهارسطو-مشهد
Top Winning Letters1399ترجمهارسطو-مشهد
اتاقی با یک چشم انداز1395ترجمهارسطو-مشهد
نمايشنامه منش جهان1399ترجمهارسطو-مشهد
مسافر ايستگاه بعد1396ترجمهپرتو رخشید
Poetry of Shia1397ترجمهارسطو-مشهد
هملت: بررسي منتقدانه1396ترجمهارسطو-مشهد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ترجمه انگلیسی به فارسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :