محمد حسن دشتی خویدکی

dashty54@gmail.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحقیقات و پژوهش
یزد - تفت
استادیار
تربیت بدنی
شهر کرددکتریفیزیوژی ورزش -شاخه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی13921396
آموزشییزد213971399
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
بارداری و ورزش1393تدویندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مبانی تغذیه ورزشی : شارژ و پر کردن سریع بدن از انرژی1394ترجمهآموزشهای بنیادی تهران
کودکان و فعالیت بدنی1393تدویندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
(كاربردي) رابطه تركيبات بدني با عوامل آمادگي جسماني وسلامت رواني دانشجويان پيام نور استان يزد و مقايسه آن با نورم هاي كشوري 1389.02.18 1391.12.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير طناب زني بر برخي عوامل خطر زاي قلبي ـ عروقي دانشجويان غير فعال دانشگاه پيام نور کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مربی ژ یمناستیک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :