محمد حسین مهدوی نژاد

h_mahdavinejad@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی
یزد - یزد
دانشیار
فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع)کارشناسی ارشد پیوستهفلسفه و کلام اسلامی13721379
دانشگاه امام صادق (ع)دکتریفلسفه و کلام اسلامی (گرایش فلسفه ملاصدرا)13801386
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول بخش تحصیلات تکمیلی 13861387
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول گروه الهیات 13861390
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدعضو شورای پژوهشی13871389
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 13881390
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته تخصصی پیامبر شناسی13891390
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته تخصصی تقریب مذاهب13891390
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته منتخب بخش الهیات و علوم اسلامی (رشته فلسفه و کلام اسلامی)13901391
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی رشته فلسفه و کلام و اخلاق13901395
آموزشیمرکز تحصیلات تکمیلیدبیر شورای تخصصی دکتری رشته فلسفه دین 13901395
آموزشیمرکز تحصیلات تکمیلیعضو شورای تخصصی دکتری رشته فلسفه دین 1395-
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب5 مورد مشاهده
دین و دانش؛ بررسی مسئله تعارض علم و دین1384تالیفدانشگاه امام صادق (ع)
ایمان و تعقّل 1398تالیفپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ایمان گرایی خردپیشه در اندیشه فخر رازی1387تالیفدانشگاه امام صادق (ع)
(بنيادي) ايمان گرايي فيليپس 1387.10.14 1391.03.22  ناظر علمی :
(بنيادي) مباني تحقيق پذيري اخروي 1388.04.20 1391.04.20  ناظر علمی :
(بنيادي) رويكرد ويتگنشتاين در باب زبان خصوصي   ناظر علمی :
تدریس در مقطع کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی، تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته های فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، تدریس در مقطع دکتری رشته فلسفه دین در مرکز تحصیلات تکمیلی، تحقیق و پژوهش در برخی مسایل مربوط به فلسفه دین، فلسفه اخلاق و فلسفه اسلامی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :