محمد جواد عباسی طادی

javadabasi8896@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اصفهان - کوهپایه
مربی
ریاضی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیمرکز کوهپایهعضو علمی13861398
آموزشیپیامنور مرکز کوهپایهندارم13861399
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
راهنمای معادلات دیفرانسیل پیام نور1386تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :