محمد جواد عطائی

ataeymj@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ALGEBRA-GROUP THEORY-COVERING GROUPS BY SUBGROUPS-SIMPLE GROUPS-TECHNICAL ANALYZER
اصفهان - اصفهان
استادیار
ریاضی
دانشگاه اصفهانفوق ليسانسرياضي محض -گرايش جبر- نظريه گروهها13681371
دانشگاه اصفهاندکترارياضي محض- گرايش جبر- نظريه گروهها13801386
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز نجف آبادمسئول رشته های ریاضی7580
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز نجف آبادمدیر گروه علوم پایه مرکز نجف آباد8487
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد - موسس و رئیس خانه ریاضیات نجف آبادموسس و رئیس خانه ریاضیات نجف آباد8586
اجراییدانشگاه پیام نور استان اصفهانمعاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان8789
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اصفهانرئیس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان8993
نشریات یا مجلات فاقد نمایه33 مورد مشاهده
ریاضیات علوم انسانی1390تالیف 
(بنيادي) بررسي تعداد گروه هاي نيمه ساده داراي يك 8-پوشش كاهش يافته بيشين با اشتراك بدون هسته 1389.08.03 1390.03.11  ناظر علمی :
(بنيادي) رباعيات و رياضيات خيام در غرب 1389.08.03 1390.03.09  ناظر علمی :
(بنيادي) طبقه بندي تقريبي جبرهاي لي حل پذير 1390.02.13 1390.11.18  ناظر علمی :
(بنيادي) زيرگروه هاي نرمال كمين از C_8 - گروه هاي نيمه ساده 1390.02.13 1390.11.18  ناظر علمی :
(بنيادي) C8- گروه ها و شرط زيرحاصل ضرب 1391.10.22 1392.12.24  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي C_8- گروه ها با شرط شاخص روي زيرگروه هاي بيشين 1392.01.31 1393.12.09  ناظر علمی :
ریاضی محض
جبر
نظریه گروهها
پوشش گروهها توسط زیرگروهها
کاربرد ریاضی در بازارهای مالی
پیش بینی قیمنت ها در بازارهای مالی براساس مدلهای فازی
تحلیگیر تکنیکال بازار مالی داخلی و خارجی
نرم افزار میپل
نرم افزار متلب
نرم افزار مثمتیکا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :