محمدمهدی روشن چسلی

mmroshan1046@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گلستان - بندر ترکمن
استادیار
گروه ادبیات و زبانهای خارجه
شهید مدنی آذربایجانکارشناسیزبان وادبیات عربی13791383
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزکارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی13841386
آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران دکتریزبان و ادبیات عربی13861391
اجراییپیام نور استان گلستانمدیر گروه آموزشی بخش ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور استان گلستان  
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
نحو 6 منبع آموزشی پیام نور1395تالیفپیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ترجمه متون عربی به فارسی و بالعکس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :