سید محمد رضا عدنانی

adnan313@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اصفهان - شهرضا
استادیار
معارف
حوزه علمیه قمحوزوی سطح چهارکلام اسلامی13621386
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرضامعاون 13901391
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
جاودانگی نفس از دیدگاه عقل و وحی1389تالیفسنجش سپاهان
(كاربردي) نقش دروس معارف (انديشه 1و 2وآيين زندگي( در دانشگاه هاي پيام نور استان اصفهان 1390.02.13 1391.07.19کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور استان اصفهان ناظر علمی :
(كاربردي) توليد محنواي الكترونيكي درس قواعد 1مرد نياز دانشگاه ژيام نور   ناظر علمی :
(كاربردي) توليد محتواي الكترونيكي درس آيات الاحكام موردنياز دانشگاه ژيام نور   ناظر علمی :
(كاربردي) توليدمحتواي الكترونيكي در قواعد 1   ناظر علمی :
(كاربردي) تجزيه و تركيب خطبه اول نهج البلاغه 1391.08.27 1394.08.09  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :