محمدرضا جمالی

mr_jamali@ymail.com
09124947769
mr_jamali@ymail.com
jamalya2002@yahoo.com
جداسازی، آماده سازی نمونه، اندازه گیری مقادیر بسیار کم، شیمی سبز و نانوشیمی
مازندران - بهشهر
دانشیار
شیمی
دانشگاه گیلانکارشناسیشیمی کاربردی13751379
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13791381
دانشگاه تهراندکتریشیمی تجزیه13811385
آموزشیدانشگاه تهرانمدرس13811385
آموزشیباشگاه دانش پژویان جوانمدرس13821385
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بهشهرعضو هیات علمی13851397
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز بهشهرریاست مرکز13991401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI41 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از كاتيونهاي فلزات سنگين در نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از روشهاي ميكرواستخراج مبتني بر استفاده از مايعات يونيریحانه راهنما ناظر علمی :
توسعه و كاربرد ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل بر پايه استفاده از سورفاكتانتها براي جداسازي و پيش تغليظ يونهاي فلزات سنگين در نمونه آب هاي سطحي و مواد غذاييریحانه راهنما ناظر علمی :
توسعه و كاربرد ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل بر پايه استفاده از مايعات يوني براي جداسازي و پيش تغليظ يون هاي فلزي در نمونه هاي حقيقيریحانه راهنما ناظر علمی :
(كاربردي) پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم كبالت در نمونه هاي آبي به روش استخراج نقطه ابري 1388.03.06 1391.04.15راهنما كوزاني ريحانه-385329 ناظر علمی :
(كاربردي) جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از كاتيونهاي فلزات سنگين در نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از روشهاي ميكرواستخراج مبتني بر استفاده از مايعات يوني 1389.08.18 1391.08.18راهنما كوزاني ريحانه-385329 ناظر علمی :
(كاربردي) توسعه و كاربرد ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل بر پايه استفاده از سورفاكتانتها براي جداسازي و پيش تغليظ يونهاي فلزات سنگين در نمونه آب هاي سطحي و مواد غذايي راهنما كوزاني ريحانه-385329 ناظر علمی :
کار با دستگاه های تجزیه ای نظیر FAAS, GC, HPLC, Uv-Vis, FES, FT-IR
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :