محمدرضا منتظری

*****
*****
یزد - یزد
استادیار
اقتصاد montazeri.mr@gmail.com m.r.montazeri@pnu.ac.ir