محمدرضا عزیززاده ورزقان

m_azizzadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
RS & GIS . آب و هواشناسی ماهواره ای. تغییرات اقلیمی
آذربایجان غربی - ماکو
استادیار
جغرافیا (آب و هواشناسی)
دانشگاه تبریزکارشناسیجغرافیای طبیعی13761380
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشداقلیم در برنامه ریزی محیطی13801382
دانشگاه تبریزدکتریآب و هواشناسی ماهواره ای13941401
اجراییآذریایجانغربی . دانشگاه پیام نور ماکومعاون مرکز13861391
اجراییآذریایجانغربی . دانشگاه پیام نور ماکورئیس مرکز13921394
اجراییآذریایجانغربی . دانشگاه پیام نور خویمعاون مرکز14010
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تحليل روند تبخير و تعرق در شمال غرب كشور با استفاده از آزمون¬هاي ناپارامتري   ناظر علمی :
(كاربردي) پهنه بندي مناطق مستعد اقليمي جهت توسعه صنعت گردشگري با استفاده از شاخص دماي موثر در شمالغرب كشور 1387.04.25 1388.06.14  ناظر علمی :
(كاربردي) پيش بيني وقوع سيلاب در شهرستان ماكو بر اساس الگوهاي سينوپتيك   ناظر علمی :
آشكارسازي تغيير اقليم در حوضه درياچه اروميه با استفاده از شاخص¬هاي حدي دما  ناظر علمی :
GIS & RS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :