محمدرضا دارائی

m.daraei12@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - دماوند
استادیار
مدیریت
محمدرضا دارائی استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نورمرکز دماوند
تهرانکارشناسیمهندسي منابع طبيعي13781382
پیام نورکارشناسی ارشدمدیریت دولتی13851387
پیام نوردکتری تخصصیمدیریت دولتی13881391
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان تهرانمدير دفتر نظارت و ارزيابي استان تهران13911392
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز دماوندمسئول مرکز13931394
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمعاون دفتر نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه13971400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه42 مورد مشاهده
مدیریت میان فرهنگ ها هفت شیوه کسب و کار در قالب تفکر جهانی1393ترجمه 
مهندسی مدیریت جانشین‌پروری: طراحی، ساخت و اجرای الگوی جانشین‌پروری در سازمان‌های ایرانی1392تالیف 
تئوری، طراحی و تغییر سازمانی1391ترجمه 
رهبری متفکرانه نفوذ در قلب ها و مغزها1390ترجمه 
مهندسی مدیریت جانشین پروری:طراحی ساخت و اجرای الگوی جانشین پروری در سازمان های ایرانی1393تالیف 
درک مدیریت عمومی در اروپا1392ترجمه 
(كاربردي) ارزيابي وضعيت تفكرموجود در كاركنان دانشگاه پيام نور استان تهران(مراكز چهارگانه > براساس مدل جامع تفكر استراتژيك مصلحي رحيم علي ، ميرآخوري عليرضا ناظر علمی :
(بنيادي) امكان سنجي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه پيام نور استان تهران تقي مشايي مريم ناظر علمی :
ايجاد سازمان جانشين پرور
ايجاد سازمان كارآفرين
آموزش و توانمندسازي سرمايه انساني
مديريت استعداد در سازمان ها
ارزيابي عملكرد بر اساس مدل بومي
مديريت استراتژيک و برنامه محور
مديريت دانش و ايجاد سازمان يادگيرنده
تصميم گيري، حل مسأله، تفكر خلاق
ساختاردهي و بازمهندسي فرآيندها
ايجاد و هدايت شبكه ها و تيم هاي كاري
مربي سطح 2 آموزش قرآن كريم
برنامه ريزي آموزشي
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :