محمد رضوانی

m_rezvani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
دانشیار
علوم کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندکتریمحیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین13771383
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه50 مورد مشاهده
اصول طراحی منظره و چشم انداز1393تالیف 
آب و فاضلاب روستایی1393تالیف 
قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست1391تالیف 
محیط زیست روستا1393تالیف 
(كاربردي) بررسي نقش بام هاي سبز به عنوان راهبردي در جهت ارتقاي كيفيت زيست محيطي شهري از منظر معماري پايدار 1392.02.02 1393.07.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نقش ميزان آلودگي آبخوان و تغييرات آن(مطالعه موردي : آبخوان دشت اشتهارد 1392.02.02 1393.07.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي شرايط احداث مزرعه تعليماتي و تحقيقاتي در دانشگاه پيام نور استان تهران 1389.12.23 1390.11.01بختياري آتوسا ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير مصرف سموم علف كش آفت كش و كود نيتروژن دار بر آلودگي خاك آب و محصول مزارع برنج استان مازندران 1390.11.30 1390.10.01عدالتي فرد ليلا ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي عوامل زهكشي جاده هاي جنگلي داراب كلا و مقايسه آن با استاندارد هاي زهكشي جاده هاي جنگلي ايران 1390.07.17 1390.11.01اسكندري سعيده ناظر علمی :
ارزیابی و آمایش سرزمین - حقوق محیط زیست - مدیریت آموزش عالی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :