محمد شورمیج

m.shoormeij9@pnu.ac.ir
shoormeij9@yahoo.com
m.shoormeij9@pnu.ac.ir
تاریخ ایران اسلامی ، صفویه ، تاریخ نگاری محلی گیلان و مازندران ،تاریخ تمدن اسلامی ،تاریخ نگاری ایران اسلامی ،تاریخ انقلاب اسلامی
مازندران - رامسر
دانشیار
تاریخ
تربیت معلم تهران (خوارزمی)کارشناسیتاریخ6973
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدتاریخ گرایش ایران اسلامی 7376
دانشگاه اصفهاندکتراتاریخ گرایش ایران اسلامی 8589
آموزشیپیام نور مرکز رامسرهیات علمی 13891399
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز رامسرمدیر گروه تاریخ 8997
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز رامسرمدیر گروه تاریخ و بخش علوم انسانی 8997
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی22 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
بررسی تاریخی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و چالش آن1392تالیف 
کارکرد سیاسی و اقتصادی گیلان در عصر صفویه، 1395تالیفدانشگاه گیلان
وجود حاضر غایب، جایگاه و نقش زنان به ویژه زنان سلطنتی ودرباری در نیمه اول حکومت صفویه( تهماسب اول تا شاه عباس اول 930 تا 996 ه.ق) 1402تالیفانتشارات نوروزی گرگان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران1390تالیف 
کتاب درسی دانشگاه پیام نور تاریخ فرهنگ ایران 21393تالیفدانشگاه پیام نور
بررسی تاریخی تمدن اسلامی با رویکرد به دستاورد علمی و فرهنگی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)1402تالیفجهاد دانشگاهی تهران
بهداشت در عصر صفویه   ناظر علمی :
بررسی و تحلیل اقدامات شاه عباس دوم صفوی   ناظر علمی :
بررسی اوضاع اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی گیلان در دوره صفویه   ناظر علمی :
بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی استراباد از مشروطه تا پهلوی اول   ناظر علمی :
تشکیلات اداری آل بویه   ناظر علمی :
- نقش علویان طبرستان در رشد و اعتلای فرهنگ اسلامی ،قرن سوم و چهارم هجری  ناظر علمی :
- انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عص  ناظر علمی :
بررسی کارنامه سیاسی حسن اسفندیاری(محتشم السلطنه)،  ناظر علمی :
بررسی و تحلیل بحران کابینه ها دولت ایران از جنگ جهانی اول تا کودتای 1299  ناظر علمی :
بازتاب رسوم شیعی در سفرنامه های عصر صفوی   ناظر علمی :
بررسی مشروطه گیلان از آغاز تا فتح تهران   ناظر علمی :
تحلیلی بر مناسبات دستگاه خلافت عباسی با سامانیان   ناظر علمی :
بررسی و تحلیل صدارت علی اصغر خان اتابک امین السلطان   ناظر علمی :
تاریخ ایران اسلامی ،صفویه ،تاریخ محلی گیلان و مازندران در دوران اسلامی تا معاصر،انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :