محمد مهتری آرانی

m.mehtari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اصفهان - آران و بیدگل
استادیار
مدیریت
شاهد تهرانکارشناسیمدیریت دولتی13731377
دانشگاه ازاد اسلامی نراقکارشناسی ارشدمدیریت دولتی13791382
دانشگاه تربیت مدرسدکتریمدیریت رفتاری13921398
مدیریتیدانشگاه پیام نور اران وبیدگلرییس اداری ومالی13821390
آموزشیدانشگاه پیام نور اران وبیدگلعضوهیت علمی13901398
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
بودجه ریزی در ایران1387تالیف 
فراگرد بودجه1391تالیف 
مالیه عمومی1392تالیف 
(ساير موارد) بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در مراكز و واحدهاي تابعه دانشگاه پيام‌نور استان اصفهان ستوده آراني حسين-385160 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :