محسن اعظمی

M_azami@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بازاریابی، مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات و...
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت بازرگانی و فناوری اطلاعات
دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناسی مدیریت بازرگانی 13781382
دانشگاه شاهد تهران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 13821385
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی 13881393
اجراییپیام نور مرکز کرمانشاهمدیر گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری13971399
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهمدیر گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری13981402
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
بازاریابی رسانه های اجتماعی1398ترجمهدانشگاه رازی
بازاریابی اینترنتی یکپارچه با رویکرد هوش تجاری1395تالیفراز نهان - تهران
بررسی تاثیر اجرای مهندسی ارزش بر بهره وری عوامل تولید با نقش میانجی تحقیق و توسعه (مورد مطالعه شرکت کنترل گاز اکباتان)  ناظر علمی :
(كاربردي) نقش عوامل مديريتي و فني بر توسعه زير ساختهاي دولت الكترونيك در بخش بازرگاني ايران کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) پيش نيازهاي ساختار اقتصاد كشور براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
کارآفرینی، برگزری دوره های آموزشی مختلف جهت سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :