دکتر منیره عسگری نژاد

Dr.askarinejad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - شهریار
استادیار
مدیریت
دانشگاه پیام نور تهران غربکارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی8688
دانشگاه پیام نور تهران، مرکز تحصیلات تکمیلیدکتریمدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی8892
اجراییدانشگاه پیام نور شهریاررابط نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار 13951397
اجراییدانشگاه پیام نور شهریارعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار 13961400
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
وزارت بهداشت2 مورد مشاهده
لیزرل و کاربرد آن در مدیریت1394تالیفاشرف البلاد
نظریه های سیستمی1402تالیفجهاد دانشگاهی
خلاقیت دروازه نوآوری و کارآفرینی سازمانی1396تالیفاشرف البلاد
خودتوسعه ای منابع انسانی با تاکید بر نگرش اسلامی به کار1394تالیفاشرف البلاد
هویت و شبكه های اجتماعی مجازی،1396تالیفاشرف البلاد
مدیران و فرسودگی شغلی پرستاران1391تالیفاشرف البلاد
نکات کلیدی اصول و مبانی سازمان مدیریت1391تالیفندای کارآفرین
چهره جوامع در عصر الکترونیک( شهر الکترونیک دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک)1394تالیفاشرف البلاد
یادگیری در عرصه سازمان،1396تالیفاشرف البلاد
یادگیری الکترونیکی1400تالیفاندیشه دانش
spss و کاربرد آن در مدیریت1391تالیفاشرف البلاد
یادگیری در عرصه سازمان1396تالیفاشرف البلاد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مهارت کار با نرم افزار لیزرل
مهارت کار با نرم افزار ایموس
مهارت کار با نرم افزار پی ال اس
مهارت کار با نرم افزار اس پی اس اس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :