مصطفی نصیری

mostafanasiri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
حقوق خصوصی
اصفهان - باغ بهادران
استادیار
حقوق
اینجانب در هر سه مقطع کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل دانشگاه تهران بوده و دارای مقالاتی در مجلات علمی پژوهشی هستم . کتاب حقوق تجارت 3 که هم اکنون منبع درسی مقطع لیسانس دانشگاه پیام نور می باشد توسط اینجانب با همکاری یکی از همکاران تدوین گردیده است.
دانشگاه تهرانکارشناسیحقوق13651369
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدحقوق خصوصی13691371
دانشگاه تهراندکتراحقوق خصوصی13711379
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
تحلیل حقوقی حق انتفاع در حقوق ایران وفقه شیعه1391تالیف 
ظهور یا عدم ظهور پرداخت در مدیون بودن شخص1390تالیف 
(كاربردي) وضعيت ارث جنين آزمايشگاهي درسيستم حقوقي ايران 1393.07.26 1394.02.05  ناظر علمی :
(كاربردي) تعهد به نفع شخص ثالث در نظام حقوقي ايران 1391.02.19 1392.04.04کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) حقوق بيماران ومسئوليت مدني پزشكي 1392.06.30 1393.01.30  ناظر علمی :
متخصص حقوق
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :