حسین متفکر

*****
*****
تهران - تهران
استادیار
گروه آموزشی مدیریت اجرایی و دولتی