ناصر اشرفی

*****
*****
آذربایجان غربی - نقده
استادیار
زمین شناسی