دکتر نبی امیدی

nabiomidi@pnu.ac.ir
nabiomidi@gmail.com
بودجه ریزی دولتی -- برنامه ریزی توسعه
ایلام - ایلام
استادیار
مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
ظلم نکنید و ظلم نپذیرید
دانشگاه پیام نور کارشناسیمدیریت بازرگانی00
دانشگاه پیام نور کارشناسیمدیریت صنعتی00
دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی00
دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی00
علوم و تحقیقات دکترا تخصصیمدیریت مالی00
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز ایلام مدیر گروه رشته های مدیریت (بازرگانی - دولتی - صنعتی)  
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان ایلام مدیر بخش علمی و پژوهشی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری   
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلامعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان ایلام13991400
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلام عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه پیام نور استان ایلام 13991400
رتبه های علمی کسب شده و جوایز6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC36 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی18 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه28 مورد مشاهده
بودجه ریزی دولتی ( اصلاحات ساختاری نظام بودجه ریزی در ایران)1400تالیفدفتر پژوهش های فرهنگی کشور
مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی 1401تالیفدانشگاه پیام نور
اولویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی نیروی انتظامی با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه   ناظر علمی :
شناسايي و بررسي موانع توسعه بازار داخلي صنايع دستي استان ايلام   ناظر علمی :
شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در میان دانش آموختگان رشته های کشاورزی   ناظر علمی :
توسعه فعالیت های گردشگری دریاچه دوقلوی آبدانان  ناظر علمی :
بودجه ریزی
مدیریت مالی و سرمایه گذاری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :